Wczoraj, 28 czerwca 2019 roku, prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach. Reguluje ona dopłaty do cen energii, ale z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, że dopłaty do samochodów elektrycznych będą dostępne dla osób fizycznych. Pozostaje nam już tylko czekać na rozporządzenie.

Dopłaty do samochodów elektrycznych zatwierdzone, czekamy na Dziennik Ustaw i rozporządzenie

Z naszego punktu widzenia najważniejszy jest art. 3, ust. 2 o następującej treści:

Art. 3. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 28ze w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.4)), wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną;”;
2) w art. 28zf:
a) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) pkt 11a – osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej.”,

Dotychczas do uzyskania dopłat do samochodów elektrycznych byli upoważnieni rolnicy, przedsiębiorcy, producenci, podmioty zarządzające portami, jednostki naukowe i samorządowe. Nowelizacja sprawia, że dopłatę mogą uzyskać także osoby fizyczne, czyli mówiąc po ludzku: zwykli obywatele (dokument do pobrania TUTAJ: Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach czerwiec 2019 – FINAL – 3498).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli publikacji w Dzienniku Ustaw. Zwykle ma to miejsce w ciągu najdalej 2-3 tygodni od momentu podpisu przez prezydenta.

To pomoc publiczna – co z Komisją Europejską?

Pojawia się sugestia, że dopłaty do samochodów elektrycznych stanowią pomoc publiczną, a w związku z tym konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej. I faktycznie, już we wcześniejszej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach z czerwca 2018 roku pojawia się następująca informacja:

Art. 28zf. 1. W zakresie, w jakim wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, stanowi pomoc publiczną w ro-zumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zastosowanie mają szczegółowe warunki udzielania tej pomocy lub pomocy de minimis.

To sugeruje, że ustawodawca podszedł do tematu od właściwej strony i najpierw skonsultował treść nowelizacji z KE, a dopiero później przekazał ją pod obrady Sejmu. Wynika to również ze stenogramów – notyfikacja Komisji Europejskiej miała mieć miejsce jeszcze w czasie prac komisji nad ustawą, przed przekazaniem jej pod obrady Sejmu. Informacja na ten temat została zawarta w stenogramach TUTAJ.

Czyli już można ubiegać się o dopłatę do elektryka?

NIE. Ustawa pozwala na ubieganie się o dopłaty przez osoby fizyczne, ale szczegóły tych dopłat (progi, kwoty) zostaną ustalone w treści rozporządzenia. Rozporządzenie ma być gotowe w przeciągu „2-3 tygodni”, czyli jeszcze w lipcu 2019 roku. O dopłatę do samochodu elektrycznego będzie można ubiegać się od momentu wejścia w  życie rozporządzenia:

> Dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce ponownie w opracowaniu. Start najpóźniej 1.01.2020? [akt.]

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 1 głosów Średnia: 3]