Ustawa o elektromobilności jest gotowa do pobrania [projekt z dnia 13.10] i trafi teraz na ścieżkę legislacyjną. Według niedawnych deklaracji prace nad nią powinny zakończyć się w takim terminie, by ustawa zaczęła obowiązywać na początku 2018 roku. Oto spis najważniejszych zmian i komentarz redakcji Elektrowoz.pl.

AKTUALIZACJA 1.03.2018. Finalną wersję Ustawy o elektromobilności można pobrać za darmo ze strony www.elektrowoz.pl:

>> Kliknij i ściągnij: Ustawa o elektromobilności FINAL – D2018000031701

Zamieszczone poniżej opisy dotyczą wersji starszych, które były etapem pośednim podczas prac nad Ustawą. Mogą, ale nie muszą być identyczne jak finalna wersja Ustawy (do pobrania powyżej).

Zmiany w Ustawie o elektromobilności po konsultacjach społecznych [wersja z dn. 13.10]

Definicje [Rozdział 1]

POZYTYWNA: pojawiła się definicja autobusu zeroemisyjnego, która zawiera w sobie autobusy napędzane ogniwami paliwowymi lub silnikiem elektrycznym. Pojawił się też precyzyjne definicje ładowania, ogólnodostępnej stacji ładowania (OSD). [Artykuł 2, punkt 1]

NEUTRALNA: pojawiła się szeroka definicja paliw alternatywnych, która obejmuje energię elektryczną lub paliwa stanowiące substytut dla efektów przetwarzania ropy naftowej, w tym szczególnie: wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa sytentyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG) oraz gaz płynny (LPG) [Rozdział 1, artykuł 2, punkt 12]

POZYTYWNA/NEGATYWNA: jako „pojazd elektryczny” zdefiniowano także hybrydę plug-in, czyli „o napędzie spalinowo-elektrycznym” z własnymi akumulatorami, w którym energia akumulowana pobierana jest z zewnętrznego źródła zasilania. [punkt 13]

Komentarz Elektrowoz.pl: bardzo dobre jest to, że nie rozszerzono definicji pojazdu elektrycznego na samochody benzynowe z silnikami elektrycznymi (np. Toyota Prius). Szkoda jednak, że definicję tak rozmydlono, przecież hybryda plug-in mogła zostać uznana za wariant samochodu spalinowego.

> Toyota lobbuje za ustępstwami dla zwykłych hybryd w ustawie o elektromobilności [PULS BIZNESU]

POZYTYWNA: zdefiniowano punkty ładowania o normalnej mocy (do 22 kW), wyłączono z niej ładowarki przydomowe/garażowe (do 3,7 kW). [punkt 18]

POZYTYWNA: zdefiniowano punkty ładowania o dużej mocy jako punkty o mocy powyżej 22 kW. [punkt 19]

POZYTYWNA: zdefiniowano stację ładowania jako punkt umożliwiający świadczenie usług ładowania wraz ze stanowiskiem postojowym. [punkt 27]

Komentarz Elektrowoz.pl: daje to zielone światło do karania właścicieli zamkniętych punktów ładowania („brak możliwości świadczenia usługi”) oraz do wprowadzenia zakazu parkowania na terenie przy ładowarce.

Zasady rozwoju infrastruktury [Rozdział 2]

POZYTYWNA: w ogólnodostępnej stacji ładowania działalność może prowadzić więcej niż jeden operator usługi ładowania [punkt 1a]. Operatorem stacji ładowania może być państwo / Orlen / URE / Innogy, ale usługa samego ładowania może być świadczona przed dowolnego operatora, zarówno operatora stacji, jak też zewnętrznego operatora, np. firmę Greenway.

Komentarz Elektrowoz.pl: To pozytywna zmiana. Państwo może postawić szereg ładowarek, a następnie udostępnić je operatorom usługi ładowania – powinno to zwiększyć konkurencyjność usługi.

CIEKAWA: Energia dostarczona do punktu ładowania może zostać wykorzystana wyłącznie w celu ładowania pojazdów elektrycznych, silnikowych lub baterii służących do napędów pojazdów elektrycznych.

Komentarz Elektrowoz.pl: Zamknięto możliwość wykorzystania energii z ładowarki na przykład do zasilania domu. Z jednej strony to pozytywne (blokada dla nadużyć), ale z drugiej sprawia, że niejasna staje się sytuacja V2G, czyli zasilania domu energią pochodzącą z ładowarki. [artykuł 8]

> Para spłaciła Teslę… wypożyczając ją – oto POMYSŁ NA BIZNES!

POZYTYWNA: Dostawca usługi ładowania może wybrać dowolnego dostawcę energii elektrycznej, który wcale nie musi być operatorem stacji ładowania. [artykuł 9]

Komentarz Elektrowoz.pl: Dostawca usługi sam wybiera sobie firmę, od której kupuje prąd.

POZYTYWNA: Samochody mogą być wyposażane w liczniki energii elektrycznej, które mogą być synchronizowane z licznikami w domu. [artykuł 10]

Komentarz Elektrowoz.pl: zmiana jest pozytywna, ponieważ pozwala na płacenie za ładowanie samochodu elektrycznego w rachunku za prąd. Minusem jest otwarcie furtki na wprowadzenie obowiązku posiadania licznika energii elektrycznej w każdym samochodzie.

POZYTYWNA: W ustawie pojawił się nakaz takiego projektowania budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych, by możliwe było wyposażenie ich w punkty ładowania o mocy przynajmniej 3,7 kW. [Art 12]

Komentarz Elektrowoz.pl: Bardzo pozytywna zmiana. Nawet przy skrajnie niechętnej interpretacji w bloku powinna być możliwość zainstalowania 2 punktów ładowania o mocy co najmniej 3,7 kW.

POZYTYWNA: opiekę nad stacjami ładowania w zakresie regulacyjno-ustawowym (definicje, rodzaje gniazd, warunki techniczne, terminy) będzie sprawował minister właściwy do spraw energii.

Komentarz Elektrowoz.pl: Brak niejasności – jednoznacznie wskazano, kto odpowiada za trzymanie pieczy nad całością zadań.

Obowiązki podmiotów publicznych [Rozdział 3]

POZYTYWNE: GDDKiA przygotowuje plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i gazu ziemnego w ramach sieci TEN-T, czyli szkieletu drogowego Polski. Operatorzy sieci elektroenergetycznych i gazowych weryfikują i oceniają. GDDKiA prosi o wnioski również firmy zarządzające MOP-ami (parkingami przy drogach). Na podstawie informacji zwrotnych GDDKiA opracowuje plan strategiczny, ekonomiczny i techniczny dotyczący lokalizacji stacji ładowania. [Art 28]

Komentarz Elektrowoz.pl: Jasne wskazanie drogi działania i obowiązków poszczególnych podmiotów. Brak konkretnych deklaracji czasowych.

> Nagły zwrot koncernów ku samochodom elektrycznym to… zasługa Chin

POZYTYWNE: Organy administracji państwowej realizują cel statutowy, jakim jest zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych do poziomu 50 procent lub wyższego. Nie dotyczy to pewnych służb, których działanie może zostać zakłócone przez niedobory właściwych aut elektrycznych (np. ABW, Policja, Kontrwywiad, Straż Pożarna) [Art. 30]

POZYTYWNE: Jednostki samorządu terytorialnego z liczbą mieszkańców do 50 tysięcy dąży do 30 procent udziału pojazdów elektrycznych.

Organy administracji państwowej i samorządy terytorialne (bez gmin i powiatów), w których jest mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, powinny zlecać wykonywanie zadań publicznych podmiotom, których flota liczy co najmniej 30 procent aut elektrycznych i napędzanych CNG. Nie dotyczy transportu [Art 31]

Komentarz Elektrowoz.pl: Dużo dobrej woli, dużo pozytywnych sugestii, brak jednak terminów i dość szeroka definicja „pojazdu elektrycznego”. Bardzo dobra stymulacja rynku przez stopniowe wykluczanie ze zleceń podmiotów, które nie posiadają floty aut elektrycznych lub napędzanych CNG.

POZYTYWNE: W wypadku transportu zbiorowego jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zlecać działanie firmom, których flota z co najmniej 30 procent składa się z pojazdów zero-/niskoemisyjnych. Co 36 miesięcy ma być sporządzana kalkulacja opłacalności i korzyści środowiskowych.

POZYTYWNE: w strefach miejskich mogą zostać wyznaczone strefy niskoemisyjnego transportu, do której wstęp będą miały wyłącznie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Obowiązki informacyjne [Rozdział 4, artykuły od 37.]

POZYTYWNE: Gdy na stacji paliw możliwe jest ładowanie samochodu elektrycznego, konieczne jest takie umieszczenie cen energii, żeby możliwe było ich porównanie z cenami paliwa. [Art 37, punkt 4]

Komentarz Elektrowoz.pl: WOW. To znaczy, że na wielkich słupach informujących o cenie benzyny, oleju napędowego i LPG pojawią się dodatkowo ceny 1 kWh energii. Trudno o mocniejszy efekt psychologiczny: „4,76 zł” kontra „0,52 zł”

POZYTYWNE: pojawia się zapowiedź centralnego rejestru samochodów elektrycznych [Artykuł 38, punkt 9].

Komentarz Elektrowoz.pl: doskonałe rozwiązanie! Taki rejestr mógłby służyć jako baza dla przywilejów samochodów elektrycznych we wszystkich samorządach w kraju!

> Elektryczny Renault Zoe – gdzie obejrzeć w Polsce, gdzie kupić, jakie rabaty?

Rozwój infrastruktury [Rozdział 5, artykuły od 39]

POZYTYWNE/NEGATYWNE: minister do spraw energii otrzymuje obowiązek do przygotowania i przedstawienia strategii rozwoju infrastruktury, a następnie przedstawienia go premierowi i radzie ministrów. [Art 39] Oprócz tego pilnuje danych i wartości KPI (celów) [Art 40]

Komentarz Elektrowoz.pl: zmiana jest o tyle pozytywna, że wskazuje z imienia i nazwiska, kto jest odpowiedzialny za zadanie. Minusem jest brak terminu pierwszej realizacji, co może oznaczać poślizg już na starcie.

Kary pieniężne [Rozdział 6]

POZYTYWNE: kary za kradzież prądu, za zmuszanie do podpisania umowy przy chęci ładowania samochodu, za niedotrzymanie warunków obsługi.

Komentarz Elektrowoz.pl: kar jest sporo i, jak to z karami bywa, są trochę straszne. Ale zapowiadają bardzo pozytywne zmiany, na przykład brak konieczności zawierania umowy pisemnej do skorzystania z punktu ładowania czy też pobieranie prądu do innych celów.

Mandat [Rozdział 7, artykuł 45]

POZYTYWNE: za nieprzestrzeganie ograniczeń dostępu do strefy niskoemisyjnej ustalono mandat wynoszący 500 zł.

Komentarz Elektrowoz.pl: nie trzeba już malować kopert. Wystarczy oznaczenie miejsca parkingowego przy ładowarce jako miejsca wyłącznie dla samochodów niskoemisyjnych – i już jest podstawa do wlepienia 500 złotych mandatu za zajmowanie dieslem miejsca przy ładowarce. (Ale oczywiście my zachęcamy raczej do pouczeń, przynajmniej na początku :).

Zmiany w istniejących przepisach [Rozdział 8, artykuł 46]

POZYTYWNE: na parkingach, na których jest ładowarka, miejsca przy ładowarkach muszą być czytelnie oznaczone jako miejsca dla samochodów elektrycznych – w taki sposób, by dało się je odróżnić od pozostałych miejsc. [punkt 1, 2]

Komentarz Elektrowoz.pl: SUPER!

POZYTYWNE: również w strefach płatnego parkowania możliwe jest wyznaczenie dedykowanych miejsc dla samochodów elektrycznych – z ładowarkami.

Komentarz Elektrowoz.pl: SUPER!

POZYTYWNE: podniesiona do równowartości 30 tysięcy euro zostaje kwota odpisu z tytułu użytkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej samochodu elektrycznego. Dla samochodów spalinowych zostaje 20 tysięcy euro. [Art 48] To samo dotyczy osób prawnych [Art 49]

Komentarz Elektrowoz.pl: Super, dobre i to!

POZYTYWNE: uregulowane zostają przepisy budowlane dotyczące budowania stacji ładowania. Ładowarki na terenie domu, garażu, działce nie podlegają regulacji.

Komentarz Elektrowoz.pl: Świetnie, że zostało to napisane wprost.

POZYTYWNE: operatorzy ładowarek i dostawcy usługi ładowania nie muszą się już starać o koncesję dostawcy energii elektrycznej, co było uciążliwe, kosztowne i czasochłonne. Dotyczy to również budowy instalacji gazowej i odsprzedaży tego gazu w celu zasilania pojazdów [Art 52, punkt 1]

Komentarz Elektrowoz.pl: SUPER, doskonale, że temat został uregulowany.

POZYTYWNE: za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z napięciami w przedziale 1-110 kV dystrybutor energii elektrycznej może pobrać opłatę w wysokości 1/16 rzeczywistych kosztów przyłączenia. [Artykuł 52, punkt 2] Przy przyłączu do 1 kV (czyli mała ładowarka lub ładowarka domowa uruchomiona z sąsiadami) opłatę ustala się na podstawie stawki opłat zawarte w taryfie kalkulowane na podstawie 1/16 zeszłorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków przyłączeniowych.

Komentarz Elektrowoz.pl: SUPER, czyli operator sieci ładowarek nie zostanie z miejsca zabity kosztami budowy przyłącza.

POZYTYWNE: Definiuje się dodatkowe taryfy dla energii elektrycznej, która służy do ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystywanych w transporcie publicznym, z uwzględnieniem „konieczności rozwoju zbiorowego transportu publicznego wykorzystującego pojazdy elektryczne”

Komentarz Elektrowoz.pl: SUPER! Położono duży nacisk na podkreślenie istotności czystego, ekologicznego transportu.

POZYTYWNE: Pojazdy elektryczne [patrz definicja na górze] będą się wyróżniały za sprawą oznaczeń na tablicach rejestracyjnych. Brak jest informacji o formie oznaczeń (symbol? kolor? litera?) [Art 53]. Oprócz tego w Ustawie – Prawo o ruchu drogowym wprowadza się definicję pojazdu autonomicznego

Komentarz Elektrowoz.pl: Prosimy o jasnozielone tło dla samochodów elektrycznych! 🙂

POZYTYWNE: pojazdy elektryczne zdefiniowane w ustawie mogą zostać dopuszczone na buspasy, o ile zarządca drogi nie zdecyduje inaczej, gdy na buspasach zacznie się robić tłok [Art. 53]

Komentarz Elektrowoz.pl: Super! Szczególnie dla właścicieli elektrycznych skuterów i motocykli 🙂

POZYTYWNE: możliwe jest prowadzenie testów pojazdów autonomicznych na drogach publicznych po uzyskaniu zezwolenia. [Art 53, punkt 3]

Komentarz Elektrowoz.pl: świetnie, że sprawa została uregulowana!

POZYTYWNE: osobowe pojazdy elektryczne [definicja powyżej] zostają zwolnione z akcyzy [Art 56]

Komentarz Elektrowoz.pl: SUPER!!!

POZYTYWNE?: car sharing (wypożyczanie aut na minuty) zostaje zdefiniowane jako element publicznego transportu zbiorowego [Art 57], pod warunkiem wykorzystania pojazdu przez okres nie dłuższy niż jeden dzień [punkt 1f].

Komentarz Elektrowoz.pl: oznacza to liczne uprawnienia dla wypożyczających samochody na minuty, również wjazd tam, gdzie dopuszczany jest tylko transport zbiorowy.

Przepisy dotyczące miast [Rozdział 9]

Przepisy „epizodyczne” definiują minimalne liczby punktów ładowania w gminach o określonej liczbie mieszkańców.

POZYTYWNE: Do 2020 roku w gminach mają się pojawić następujące liczby ładowarek [art 58]:

 • 1 000 – dla gmin powyżej 1 miliona z co najmniej 600 tysiącami zarejestrowanych pojazdów samochodowych oraz co najmniej 700 pojazdami na 1 000 mieszkańców
 • 210 – dla gmin powyżej 300 tysięcy mieszkańców z co najmniej 200 tysiącami zarejestrowanych pojazdów samochodowych i 500 pojazdami na 1 000 mieszkańców.
 • 100 – dla gmin powyżej 150 tysięcy mieszkańców z co najmniej 95 tysiącami zarejestrowanych pojazdów samochodowych i 400 pojazdami na 1 000 mieszkańców
 • 60 – dla gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców z co najmniej 60 tysiącami zarejestrowanych pojazdów samochodowych i co najmniej 400 pojazdami na 1 000 mieszkańców.

W przypadku CNG limity te są znacznie niższe. W liczbie uwzględnia się także punkty ładowania zlokalizowane wśród głównych krajowych arterii komunikacyjnych (sieć dróg TEN-T). Jednocześnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie musiał przygotować i przedstawić ewidencję punktów ładowania do 15 stycznia 2020 roku. [Art 59] Gdyby założenia nie zostały dotrzymane, wójt, burmistrz lub prezydent mają przygotować plan naprawczy, co do którego wyznaczono konkretne terminy realizacji.

Komentarz Elektrowoz.pl: Super, są liczby, zostały 3 lata na realizację. Dobrze, że dano również burmistrzom chwilę na oddech [brak kary za niedotrzymanie terminów], ale podkreślono jednocześnie, że realizacja planu ma priorytet zadania zleconego przez administrację rządową.

NEUTRALNE?: Prezes URE wspiera wójta/burmistrza/prezydenta w wyborze operatora stacji ładowania – wyznacza go. Może to być firma, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i dokonuje sprzedaży do co najmniej 40 procent odbiorców końcowych na terenie gminy.

Komentarz Elektrowoz.pl: Decyzja neutralna/pozytywna. Operator nie będzie sprzedawcą usługi, ale ze względu na obszar działania ręczy za funkcjonowanie stacji ładowania.

POZYTYWNE: Operator stacji ładowania (patrz wyżej) uzupełnia braki, jego koszty w tym zakresie są kosztami działalności, a Skarb Państwa i gminy ustanawiają nieodpłatnie służebność przesyłu do stacji ładowania.

Komentarz Elektrowoz.pl: nie rozumiemy specjalistycznego terminu „służebność przesyłu”, ale „niedopłatnie” brzmi dobrze. 😉

POZYTYWNE: Centralny organ administracji państwowej ma zapewnić 10 procent pojazdów elektrycznych we flocie do 1 stycznia 2020 roku i 20 procent do 1 stycznia 2023 roku. [artykuł 66] Jednostki samorządu terytorialnego mają dotrzymać pierwszego z założeń [artykuł66, punkt 2]

W transporcie komunikacji zbiorowej progi ustalono następująco:

 • 5 procent od 1 stycznia 2021 roku,
 • 10 procent od 1 stycznia 2023 roku,
 • 20 procent od 1 stycznia 2025 roku.

Przepisy końcowe [Rozdział 10]

POZYTYWNE: Powstanie ewidencja infrastruktury paliw alternatywnych [Art 67], jednostki samorządu terytorialnego mają czas do 31 grudnia 2018 na sporządzenie analizy do ewidencji [Art 68], zostają nałożone dodatkowe przepisy na deweloperów, ale tylko w przypadku budynków, które nie zostały zaprojektowane do momentu wejścia w życie ustawy [Art 73].

CIEKAWE: określono wreszcie maksymalne limity wydatków z budżetu państwa na wykonanie obowiązków płynących z ustawy:

 • 2018 rok – 25 milionów złotych,
 • 2019 rok – 91 milionów złotych,
 • 2020 rok – 214 milionów złotych,
 • 2021 rok – 462 miliony złotych,
 • 2022 rok – 904 miliony złotych,
 • 2023 rok – 1,338 miliarda złotych,
 • 2024 rok – 1,916 miliardów złotych,
 • 2025 rok – 2,363 miliarda złotych.

Maksymalny limit wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zapisów Ustawy ma wynosić:

 • 2018 – 53 miliony złotych,
 • 2019 – 54 miliony złotych,
 • 2020 – 63 miliony złotych,
 • 2021 – 273 miliony złotych,
 • 2022 – 26 milionów złotych,
 • 2023 – 375 milionów złotych,
 • 2024 – 7 (???) milionów złotych,
 • 2025 – 739 milionów złotych.

POZYTYWNE: Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia z kilkoma wyjątkami.


Ustawa o elektromobilności – zapis konsultacji społecznych

Zaproponowano zmiany w definicjach

POZYTYWNA: Rozszerzono definicję o inne pojazdy elektryczne, żeby pod ustawę podlegały również trolejbusy czy elektryczne rowery.

POZYTYWNA: Zdefiniowano stację ładowania jako punkt ładowania wraz z infrastrukturą, miejscem parkingowym itd.

NEUTRALNA: Wprowadzono do ustawy pojazdy napędzane wodorem.

POZYTYWNA: Zdefiniowano pojęcie wypożyczania na minuty, czyli car sharingu.

POZYTYWNA, ale ryzykowna w interpretacji: Zaproponowano, by car sharing (wypożyczanie aut na minuty) był rozpatrywany jako jeden z elementów transportu publicznego.

Ustawa o elektromobilności – proponowane TERMINY

NEGATYWNA?: W latach 2018-2019 postawiono na rozwój infrastruktury do ładowania na zasadach rynkowych. To znaczy, że całkowicie zablokowano możliwość stawiania ładowarek w celu świadczenia usługi ładowania (wyłącznego) firmom prywatnym.

Komentarz Elektrowoz.pl: dało się to zauważyć po niedawnych wdrożeniach ładowarek. Zaczęto z pompą pokazywać ich otwarcia (każde!), ale jednocześnie nowe ładowarki powstawały wyłącznie przy galeriach handlowych. Dobrze dla mieszkańców miast, zupełnie bez sensu dla osób podróżujących samochodami elektrycznymi. Podejrzewamy, że Greenway mogło usłyszeć, że nie dostanie żadnych pieniędzy jeszcze przed wynikiem konsultacji społecznych.

NEGATYWNA!: Raport na temat liczby i lokalizacji ładowarek ma powstać 15 stycznia 2020 roku. To znaczy już po następnych wyborach parlamentarnych (2019 r.).

Komentarz Elektrowoz.pl: problem został odsunięty w nieskończoność, czyli do czasu po następnych wyborach parlamentarnych (2019 r.). Temat będzie można wykorzystać w kampanii wyborczej („Prace trwają, czekamy na wyniki!”), a gdyby okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, efekty raportu będzie można wyciągnąć jako jedno z pierwszych śmierdzących jaj („Rządzicie już 100/150/200 dni i ciągle nic nie wiecie?!”).

NEGATYWNA: gdy już powstanie zbiorczy raport, gminy będą mogły zastanowić się, jak by tu ulepszyć infrastrukturę i przedstawić plan rozwoju.

Komentarz Elektrowoz.pl: Niezależnie od tego, kto wygra wybory parlamentarne (2019 rok) i samorządowe (2018 rok), taki schemat prac można doskonale rozegrać politycznie. Problem polega na tym, że gminy będą mogły sobie usiąść i podumać, gdzie by tu postawić ładowarkę. Bez wiedzy na temat obciążenia ruchem oraz strategicznego, globalnego planowania, ładowarka może powstać wszędzie: nad jeziorem, w rynku miasta lub przy kościele.

POZYTYWNA: gminy będą musiały uzgodnić lokalizację ładowarki z mieszkańcami i operatorem sieci dystrybucyjnej. Za budowę będzie odpowiadał operator sieci dystrybucyjnej.

NEUTRALNA: operatorem stacji ładowania będzie podmiot wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komentarz Elektrowoz.pl: Będzie to operator tymczasowy na czas uruchomienia stacji ładowania – patrz też niżej.

POZYTYWNA: W ciągu roku od rozpoczęcia funkcjonowania stacji, powyższy operator wyłoni docelowego operatora w drodze przetargu publicznego.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 7 głosów Średnia: 5]