Czy od 22 lutego samochody elektryczne mogą wjeżdżać na buspasy? Czy właściciel elektryka może parkować w centrum miasta za darmo? Gdzie dostać nalepkę na samochód elektryczny? Czy ustawa o elektromobilności dotyczy również hybryd? Oto odpowiedzi na pytania, które zadajecie redakcji www.elektrowoz.pl.

Objaśnienia do Ustawy o elektromobilności

Czy Ustawa o elektromobilności pozwala wjeżdżać na buspasy?

Tak. Do 1 stycznia 2026 roku samochody elektryczne mogą poruszać po buspasach i nie jest wymagane do tego żadne dodatkowe oznaczenie samochodu (naklejki, tablice itd.). Jednak zarządca drogi może wprowadzić pewne ograniczenia i wpuszczać na buspasy tylko samochody elektryczne przewożące np. więcej niż 3 pasażerów (art. 55, punkt 4). Wjazd na buspasy nie dotyczy hybryd plug-in.

Cytujemy:

Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

UWAGA. Fragment jest dwuznaczny. „Wyznaczony przez zarządcę drogi pas ruchu dla autobusów” może oznaczać zarówno „po wszystkich buspasach, które wyznaczył zarządca”, jak też „po niektórych buspasach wybranych przez zarządcę”. Kierowcom pozostawiamy decyzję, którą interpretację wybiorą, ponieważ wybór interpretacji nr 1 może oznaczać konieczność dyskusji z policją i spory kończące się w sądzie.

Czy Ustawa o elektromobilności pozwala na darmowe parkowanie w strefie płatnego parkowania?

Tak. Właściciele samochodów elektrycznych mogą parkować za darmo w strefach płatnego parkowania wyznaczonych na drogach publicznych (art. 49, ust. 2) i nie jest wymagane do tego żadne dodatkowe oznaczenie samochodu (naklejki, tablice itd.). Darmowe parkowanie nie dotyczy hybryd plug-in.

Cytujemy:

Art. 49. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138 i 159) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

3) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;”;

Cały fragment zaktualizowanej wersji ustawy (Dziennik Ustaw 2017, poz. 2222) wygląda zatem następująco:

Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:

1) postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;

(… – wycinamy pozostałą część ustępu 1) oraz ustęp 2), poniżej ustęp 3)

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione:
1) pojazdy:
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;

e) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; <- punkt dodany przez Ustawę o elektromobilności

A co z akcyzą na samochody elektryczne?

Formalnie zniesiona, ale… Zgodnie z Ustawą o elektromobilności, importowane samochody elektryczne i hybrydy plug-in zostały zwolnione z akcyzy, z czego hybrydy plug-in tylko do końca 2020 roku (art. 58), ale na to zniesienie musi wyrazić zgodę Komisja Europejska (art. 85, ust. 2) – i dopiero wtedy możemy ubiegać się o zwolnienie z akcyzy w przypadku samochodu, co do którego tej akcyzy jeszcze nie opłacono.

Jak oznaczane będą samochody elektryczne, zero- i niskoemisyjne?

Od 1 lipca 2018 roku do końca 2019 roku właściciele samochodów elektrycznych, zasilanych wodorem lub gazem ziemnym będą oznaczać samochody jedną z poniższych nalepek. Nalepki będą pozwalały na wjazd do stref czystego transportu.

Wzory nalepek dla pojazdów nisko- i zeroemisyjnych stosowane od 1.07.2018 do 31.12.2019. Zielone tło odpowiada pojazdowi zasilanemu wodorem, niebieskie – elektrycznemu, brązowe i purpurowe – zasilanemu gazem ziemnym.

Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla obszaru zamieszkania właściciela samochodu. Nalepki NIE są wymagane do wjazdu na pasy dla autobusów i darmowego parkowania w płatnych strefach (patrz też niżej). Respektowane są również inne europejskie i unijne oznaczenia.

Cytujemy:

Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1.

2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Czy samochody elektryczne będą miały nowe tablice rejestracyjne?

Tak. Od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania nowych tablic rejestracyjnych w samochodach elektrycznych i zasilanych wodorem. Obowiązek nie dotyczy CNG i LNG.

Czy Ustawa o elektromobilności dotyczy również hybryd?

Tak i nie. Ustawa o elektromobilności dotyczy w niektórych aspektach nowoczesnych hybryd ładowanych z gniazdka (plug-in), natomiast nie zostały w niej uwzględnione stare hybrydy, w których baterii nie daje się naładować z zewnętrznego źródła energii elektrycznej (artykuł 2, punkt 13).

Cytujemy:

13) pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

Czy w Ustawie o elektromobilności pozostała płatna Strefa czystego transportu?

Nie. Jeśli samorząd zdecyduje się na wyznaczenie Strefy czystego transportu (na przykład w centrum miasta), nie będą miały do niej wjazdu pojazdy spalinowe, w tym także hybrydy plug-in. Pierwotna propozycja, by dać kierowcom możliwość wjazdu do Strefy za opłatą, upadła za sprawą posłów Kukiz’15. (art. 39, art. 40).

Czy samochód elektryczny w firmie pozwala na wyższe odpisy?

Jeszcze nie. Maksymalny próg amortyzacji dla samochodów elektrycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej podniesiono do równowartości 30 tysięcy euro (art. 52), ale na ten przepis musi wyrazić zgodę Komisja Europejska (art. 85).

Cytujemy:

Art. 51. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) w art. 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość:

1. 30 000 euro – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317),

2. 20 000 euro – w przypadku pozostałych samochodów osobowych

– przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;”.

Czy nowe budynki będą musiały być wyposażane w ładowarki elektryków?

Nie. Jednak budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym także związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne parkingi, muszą być projektowane w taki sposób, żeby możliwe było zainstalowanie ładowarek o mocy nie mniejszej niż 3,7 kilowata (art. 12).

Ale też Przepisu art. 12 ust. 1 nie stosuje się do zamierzeń budowlanych, dla których przed dniem 1 stycznia 2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (Art. 75.)

Masz inne pytanie? Zadaj je tutaj.

Ustawa o elektromobilności do pobrania

Aby samodzielnie zapoznać się z Ustawą o elektromobilności, kliknij i ściągnij: Ustawa o elektromobilności do pobrania. Plik w formacie PDF.

|REKLAMA|
|/REKLAMA|

To może Cię zainteresować:
Ocena ogólna
Ocena Czytelników
[Suma: 15 głosów Średnia: 4.5]